Neem contact op


Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Taalbureau Zinnig


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Taalbureau Zinnig en een opdrachtgever waarop Taalbureau Zinnig deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Taalbureau Zinnig, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2: Prijsvoorstellen

2.1 Alle aanbiedingen van Taalbureau Zinnig zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders

aangegeven. Taalbureau Zinnig is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

2.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 3: Duur, beëindiging en ontbinding

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door één van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is bij opdrachten met een looptijd tot zes maanden: een maand, bij opdrachten langer dan zes maanden: twee maanden.

3.3 Bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever is deze verplicht Taalbureau Zinnig gedurende de opzegtermijn een maandelijks bedrag te betalen ter hoogte van het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de opdracht heeft geduurd). Dit bedrag wordt verrekend met de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever Taalbureau Zinnig tijdens de opzegtermijn laat verrichten.

3.4 Wanneer in de overeenkomst een datum is afgesproken waarop bepaalde werkzaamheden moeten zijn verricht maar Taalbureau Zinnig daaraan niet heeft kunnen voldoen wegens het in gebreke blijven van de opdrachtgever (b.v. kwaliteit van de aangeleverde informatie, onvoldoende medewerking, vertraging bij het geven van vereiste goedkeuring), dan is Taalbureau Zinnig daarvoor niet aansprakelijk. Zodra een overschrijding van de termijn is te voorzien zal Taalbureau Zinnig de opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

3.5 De vorderingen van Taalbureau Zinnig op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar op grond van informatie die Taalbureau Zinnig ter kennis komt na het sluiten van de overeenkomst en goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Taalbureau Zinnig zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Taalbureau Zinnig aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Taalbureau Zinnig worden verstrekt. Indien dat niet gebeurt, heeft Taalbureau Zinnig het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Taalbureau Zinnig is niet aansprakelijk voor schade, doordat Taalbureau Zinnig is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5: Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

5.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

5.2 Indien de tussentijdse wijziging leidt tot een verandering in het overeengekomen honorarium of kostenvergoedingen, zullen Taalbureau Zinnig en opdrachtgever dat schriftelijk vastleggen in een nieuwe c.q. aanvullende overeenkomst.


Artikel 6: Het betrekken van derden bij uitvoering van de opdracht

6.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Taalbureau Zinnig geschiedt namens alsmede voor rekening en risico van opdrachtgever. Afspraken over betaling en verantwoordelijkheden bij het betrekken of inschakelen van derden door Taalbureau Zinnig worden door de opdrachtgever met Taalbureau Zinnig gemaakt, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1 Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd, inclusief de gevolgen voor de bestaande overeenkomst (waaronder kosten en planning/einddatum).


Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Taalbureau Zinnig verplicht zich al hetgeen haar bij de uitvoering van de opdracht ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard geheim te houden en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Alleen met toestemming van de opdrachtgever mag Taalbureau Zinnig die geheimhouding doorbreken en/of op grond van een wettelijke plicht.


Artikel 9: Strijdige belangen

9.1 Taalbureau Zinnig mag geen opdrachten aannemen waarvan zij behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers. Taalbureau Zinnig is gehouden deze strijdigheid voor aanvaarding van een opdracht zorgvuldig te onderzoeken. Alleen met schriftelijke toestemming van betrokken opdrachtgevers mag Taalbureau Zinnig een dergelijke opdracht aannemen.


Artikel 10: Auteursrecht

10.1 Auteursrechtelijk beschermde werken die door Taalbureau Zinnig voor de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen door de opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Taalbureau Zinnig.


Artikel 11: Honorarium en kosten

11.1 Indien een vast honorarium is overeengekomen dient de opdrachtgever 1/3 van het verschuldigde bedrag bij aanvaarding van de opdracht, 1/3 halverwege de duur van de opdracht en 1/3 na afronding van de opdracht aan Taalbureau Zinnig betaalbaar te stellen, behoudens en voor zover er ter zake tussen partijen in de overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

11.2 Indien een honorarium per uur is overeengekomen op basis van de werkelijk bestede uren, declareert Taalbureau Zinnig maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium. Taalbureau Zinnig is verplicht om op verzoek van opdrachtgever een adequate uren- en kostenverantwoording beschikbaar te stellen.

11.3 Een honorarium per uur mag Taalbureau Zinnig ten hoogste eenmaal per jaar door indexering aan de geldontwaarding aanpassen, maar niet eerder dan 12 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

11.4 Als de opdrachtgever tussentijds de omvang van de opdracht terugbrengt, moet de opdrachtgever het oorspronkelijke honorarium even lang doorbetalen als is voorzien in artikel 3.2.

11.5 Eventuele extra kosten (o.m. bureaukosten, reiskosten) worden in rekening gebracht als dit vermeld is in de overeenkomst.

11.6 Kosten van derden worden in principe rechtstreeks voldaan door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

11.7 Alle overeengekomen c.q. gedeclareerde bedragen worden verhoogd met het wettelijke percentage voor omzetbelasting (BTW).


Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Taalbureau Zinnig aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

12.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de handels – subsidiair wettelijke rente hoger is in welk geval de handels – subsidiair wettelijke rente geldt.

12.3 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij/zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De kosten van afdoening buiten rechte worden voorshands vastgesteld op 15% van het opeisbare bedrag, met een minimum van € 100,00.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Taalbureau Zinnig is niet aansprakelijk voor aan opdrachtgever toegebrachte vermogensschade, tenzij deze schade opzettelijk is toegebracht, danwel het gevolg is van opzettelijke roekeloosheid van de zijde van Taalbureau Zinnig.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Taalbureau Zinnig voor schade direct danwel indirect veroorzaakt door een door Taalbureau Zinnig namens opdrachtgever in het kader van de opdracht ingeschakelde derde, hoegenaamd dan ook. Alleen in geval van schade die op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 1 voor rekening van Taalbureau Zinnig komt, is Taalbureau Zinnig aansprakelijk tot maximaal het honorarium verband houdende met de betreffende opdracht.

13.3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

13.4 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever die Taalbureau Zinnig aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Taalbureau Zinnig effectief vrijwaart.

Taalbureau Zinnig zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van haar gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

13.5 De opdrachtgever vrijwaart Taalbureau Zinnig tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake de juistheid en feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan opdrachtgever zijn voorgelegd.

13.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 


Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Taalbureau Zinnig geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Taalbureau Zinnig niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Taalbureau Zinnig opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Taalbureau Zinnig niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.3 Indien Taalbureau Zinnig bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 15: Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

15.1 Op elke overeenkomst tussen Taalbureau Zinnig en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De Rechtbank Maastricht is bij uitsluiting bevoegd van een geschil tussen Taalbureau Zinnig en opdrachtgever direct danwel indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst kennis te nemen.